Statut

STATUT
BRACTWA ŚWIĘTEJ RODZINY
POD PATRONATEM MODLITEWNYM SIÓSTR KARMELITANEK BOSYCH
     PRZY PARAFII BŁ. MICHAŁA KOZALA W GNIEŹNIE
  
 
Artykuł I.
Nazwa i organizacja
 
& 1. Bractwo Świętej Rodziny istnieje przy parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie z miejscem spotkań przy Klasztorze Karmelitanek Bosych w Gnieźnie i używa pieczęci okrągłej z napisem w centrum CHRYSTUS w formie skrótu  używanego w łacińskich dokumentach średniowiecznych otoczonego napisem  BRACTWO ŚWIETEJ RODZINY GNIEZNO
oraz podłużnej z adresem:
 
Bractwo Świętej Rodziny przy parafii
bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika
ul. E. Orzeszkowej 22d
62-200 Gniezno
 
& 2. Bractwo Świętej Rodziny w Gnieźnie zwane dalej Bractwem jest katolickim stowarzyszeniem wiernych istniejącym przy parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie i z tej racji pozostaje w bezpośredniej służbie i pod wyłączną opieką biskupa diecezjalnego oraz proboszcza  parafii.
 
&3. Jako katolickie stowarzyszenie wiernych istniejące przy parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie, Bractwo działa w oparciu o prawo stanowione kościelne i państwowe:
 
a. prawo kościelne: KPK, kanony: 215, 321-329; 299; 312, 322 i 1301.
 
b. prawo państwowe: Ustawa z dnia 17 V 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, dziennik ustaw z dnia 23 V 1989 z późniejszymi poprawkami.
 
 
Artykuł II.
Cele Bractwa
 
&1. Uaktywnienie i pobudzenie do działania małżeństw, rodzin , osób samotnych i wszystkich rzeczywistości istniejących w parafii do wspólnego działania w celu budowania parafii i Kościoła jako wspólnoty wspólnot (Rodziny Rodzin) poprzez wspólne inicjatywy.
 
 
& 2. Świadectwo;  ewangelizacja; edukacja  -  poprzez:
 
a. Rozważanie życia Świętej Rodziny z Nazaretu i naśladowanie Jej prostoty, pokory, posłuszeństwa, zawierzenia Bogu Ojcu aż do całkowitej ofiary z siebie. 
 
b. Oddawanie dzieci i młodzieży pod szczególną opiekę Świętej Rodziny z Nazaretu, aby za wzorem Pana Jezusa wzrastały "w latach, w mądrości i łasce u Boga i ludzi" (Łk 2, 52), pod opieką Matki Bożej i św. Józefa
 
c. Pogłębianie ducha dziecięctwa Bożego u członków Bractwa.Głoszenie w swoim środowisku Dobrej Nowiny o bezinteresownej miłości Boga do człowieka i dawanie świadectwa o działaniu Jezusa Chrystusa we własnym życiu
 
d. Promowanie życia, małżeństwa i rodziny (ojcostwa, macierzyństwa) – rekolekcje, odczyty, wykłady, konferencje, spotkania i inne formy edukacji.
 
e. Promowanie Pisma świętego jako źródła wody żywej dla małżeństwa, rodziny i każdego chrześcijanina
 
f. Promowanie wychowania młodego pokolenia według  wiecznie trwałych wartości Bóg, Honor, Ojczyzna w oparciu o nauczanie bł. Jana Pawła II; bł. ks. Jerzego Popiełuszki i sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
g. Organizowanie  w miarę możliwości bractwa różnych form wypoczynku połączonych z formacją duchową  dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, małżeństw, rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących, zarówno w ośrodkach własnych, wynajętych bądź udostępnionych;
 
h. Organizowanie  na miarę możliwości Bractwa, opieki pedagogicznej, nad dziećmi z rodzin ubogich oraz zakładanie i prowadzenie przyparafialnych świetlic środowiskowych;
 
i. Integrowanie do wspólnych działań na rzecz wyżej wymienionych celów wszystkich rzeczywistości działających w Kościele (duszpasterstw, wspólnot, stowarzyszeń, kół różańcowych, bractw itp.) w celu wzajemnego ubogacania się swoją duchowością i wspólnego działania na rzecz Kościoła diecezjalnego, parafialnego i domowego w myśl zasady „ w jedności siła”.
 
 
Artykuł III.
Członkowie Bractwa i jego zarząd
 
& 1. Do Bractwa mogą należeć osoby które ukończyły dziesięć lat.
 
a. przynależność do Bractwa musi być poprzedzona najmniej siedmiomiesięcznym okresem próbnym (kandydackim);
 
b. opieką nad kandydatami sprawuje osobiście Starszy Bractwa lub wyznaczony przez niego członek Bractwa – mistrz kandydatów i członków stowarzyszonych;
 
c. Zarząd Bractwa może ustalić formę członkostwa honorowego i nadawać tytuły członków honorowych ludziom dla Bractwa zasłużonym, a nie będącym jego członkami. Kryteria i sposób nadawania ustali Zarząd zwykłą większością głosów.
 
& 2. Przyjęcie do Bractwa odbywa się zgodnie z przyjętym przez zarząd Bractwa ceremoniałem:
 
& 3. Zarząd Bractwa jest wybieralny kolegialnie przez członków zwykłą większością głosów, a wybrany zarząd wybiera spośród siebie starszego bractwa, nazywanego też moderatorem, na okres trzech lat
 
a. Jeżeli proboszcz parafii nie sprawuje osobiście opieki nad Bractwem, na prośbę zarządu Bractwa Biskup diecezjalny lub odpowiedni urząd Kurialny wyznacza kapłana – kapelana, który potrafi ją pełnić.
 
b. Starszy Bractwa nazywany też moderatorem, jest zobowiązany do prowadzenie spotkań formacyjnych i zorganizowania niezbędnej administracji koniecznej do funkcjonowania Bractwa.
 
c. Jest też zobowiązany do organizowania nabożeństw właściwych temu Bractwu.
 
d. Gdy zajdzie taka potrzeba, wyznaczania innych urzędników Bractwa.
 
 
Artykuł IV.
Zalecenia dla członków Bractwa
 
& 1. Członkowie Bractwa zobowiązani są do wypełniania następujących zaleceń:
 
a. Codzienna modlitwa.(z uwzględnieniem intencji podanych w regulaminie)
 
b. Częste przystępowanie do sakramentu pojednania i Eucharystii.
 
c.  Lektury Pisma świętego
 
d. Studiowanie i poszerzanie wiedzy o teologii małżeństwa i rodziny.
 
e. Uczestniczenie w spotkaniach Bractwa. 
 
 
Artykuł V.
Fundusze Bractwa
 
& 1. Fundusze Bractwa pochodzą z dobrowolnych składek członków oraz:
 
1. Subwencji lub dotacji;
 
2. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, itp.; 
 
3. Ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze;
 
4. Funduszy z fundacji,
 
5. Częściowej odpłatności za niektóre usługi oraz z dochodów ze zorganizowanych imprez, koncertów, aukcji  i zbiórek;  
 
6. Innych źródeł;
 
i będą przeznaczone na działalność statutową.
 
 
Artykuł VI.
Dokumenty Bractwa 
 
& 1. Statut Bractwa przy parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie  jest podstawowym dokumentem określającym jego istnienie i zadania.
 
& 2. Dokumentem regulującym szczegółowo życie i działalność Bractwa jest Regulamin.
 
a. Regulamin może być dokumentem zmiennym, opracowywanym przez każdorazowy zarząd Bractwa, ale zawsze w oparciu o dokument podstawowy jakim jest Statut, to znaczy, że przepisy Regulaminu nie mogą stawać w sprzeczności z postanowieniami Statutu.
 
b. W miarę rozwoju swoich możliwości Bractwo będzie podejmowało nowe zadania na rzecz małżeństwa i rodziny, zarówno w dziedzinie działalności religijnej jak też społecznej, kulturalnej i charytatywnej, oraz badań naukowych nad małżeństwem i rodziną w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.